Định cư Mỹ

Điều kiện định cư tại Mỹ
12/04/2019

Visa L-1A được thiết kế để các công ty đa quốc gia cử các cán bộ điều hành hoặc quản lý của công ty tới các chi nhánh, công ty con, công ty mẹ hoặc công ty liên kết tại Hoa Kỳ nhận các chức vụ quản lý cấp cao. Các công ty mới tại Hoa kỳ lần đầu xin cấp Visa L-1A có thể được cấp trong thời hạn 1 năm, các công ty thành lập tại Hoa kỳ trên 1 năm lần đầu xin cấp visa L-1A có thể được cấp trong thời … Xem tiếp